Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Тус байгууллагад иргэдээс нийт 174 өргөдөл, хүсэлт, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 518 албан бичиг ирж, 408 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад албан бичгийн хариу болон хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд 52 албан бичиг, 18 өргөдөл, хүсэлт  хяналтын хугацаандаа судлагдаж байна.

а/. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Хугацаа

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт %-аар

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

2023 он

174

156

0

0

18

90,8%

 б/. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Нээлттэй утсаар

Цахим хэлбэрээр

11-11 төвөөр

Бусад

2023 он

174

174

0

0

2

0

          Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн нийт 174 өргөдөл, гомдлоос 152 өргөдлийг газар дээр нь болон холбогдох албан бичгээр хариуг хүргүүлэн ажилласан ба 32 өргөдөл хугацаандаа судлагдаж байна. Засгийн газрын “Иргэд, олон нийттэй харилцах 1111 төв”-өөс тус газарт 2023 оны байдлаар 2 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэнээс газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн 101, 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 103 дугаартай албан бичгүүдээр 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 317 дугаартай бичгээр иргэнд болон аймгийн Засаг даргын тамгын газарт шийдвэрлэн хариу хүргүүлээд байна.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР