Архангай аймгийн ГХБХБГ-ын эрхэм зорилго

            Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт, орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар гарсан хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр ашиг, бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэх, хөнгөн шуурхай, ил тод байдлыг хангах, орон нутагт мэргэжил, арга зүйн бодитой дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

 

Видео мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=QkmXSaCPS-I&feature=youtu.be

Cанал асуулга