Бүтэц, зохион байгуулалт

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН бүтэц зохион байгуулалт

Видео мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=QkmXSaCPS-I&feature=youtu.be

Cанал асуулга